ആരോഗ്യം

രാശിചിഹ്നങ്ങളും ശരീരഭാഗങ്ങളും

ഓരോ രാശിചിഹ്നത്തിനും എന്ത് ആരോഗ്യ ബലഹീനതകളുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പന്ത്രണ്ട് രാശിചിഹ്നങ്ങളിൽ ഓരോന്നും ഭരിക്കുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക.