4 ഘടകങ്ങൾ

എയർ എലമെന്റ്: എയർ അടയാളങ്ങളിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഗൈഡ്

എയർ എലമെന്റ് ആദർശപരമായ കൈമാറ്റങ്ങൾ, പുതുമ, മാനദണ്ഡത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, മാത്രമല്ല വസ്തുനിഷ്ഠമായ തീരുമാനമെടുക്കലിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന വൈകാരിക അകൽച്ചയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

തുലാം മൂലകം

തുലാം മൂലകത്തിന്റെ വിവരണം വായുവാണെന്നും രാശിചിഹ്നങ്ങളുടെ ഘടകങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന തുലാം സവിശേഷതകൾ കണ്ടെത്തുക.

ജെമിനിക്കുള്ള ഘടകം

രാശിചിഹ്നങ്ങളുടെ മൂലകങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട ജെമിനി സ്വഭാവ സവിശേഷതകളായ ജെമിനി എന്ന മൂലകത്തിന്റെ വിവരണം കണ്ടെത്തുക.

ധനു രാശിക്കുള്ള ഘടകം

ധനു രാശിയുടെ മൂലകത്തിന്റെ വിവരണം കണ്ടെത്തുക, അത് തീയാണ്, രാശിചിഹ്നങ്ങളുടെ ഘടകങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന ധനു സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ.

സ്കോർപിയോയ്ക്കുള്ള ഘടകം

സ്കോർപിയോയ്ക്കുള്ള മൂലകത്തിന്റെ വിവരണം കണ്ടെത്തുക, അത് വെള്ളവും രാശിചിഹ്നങ്ങളുടെ മൂലകങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച സ്കോർപിയോ സവിശേഷതകളുമാണ്.

ഫയർ എലമെന്റ്: അഗ്നി അടയാളങ്ങളിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഗൈഡ്

അഗ്നി ചിഹ്നങ്ങൾ സർഗ്ഗാത്മകത നിറഞ്ഞതാണ്, ഈ ഘടകത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചവർ വളരെ ധൈര്യമുള്ളവരും വളരെ അവബോധജന്യവും അവിശ്വസനീയമാംവിധം സജീവവുമായ ആത്മാക്കളാണ്.

എർത്ത് എലമെന്റ്: എർത്ത് അടയാളങ്ങളിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഗൈഡ്

എർത്ത് എലമെൻറിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവർക്ക് ദിനചര്യകളും സ്വത്തുക്കൾ ശേഖരിക്കലും ആസ്വദിക്കാം, എന്നിരുന്നാലും, അപ്രതീക്ഷിതമായി സ്വതന്ത്രമായി തകർക്കാനും അവിശ്വസനീയമായ സർഗ്ഗാത്മകതയും തിളക്കമാർന്ന ബുദ്ധിയും കാണിക്കാനും കഴിയും.

കന്യകയ്ക്കുള്ള ഘടകം

കന്നി എന്നതിനായുള്ള മൂലകത്തിന്റെ വിവരണം ഭൂമിയാണെന്നും രാശിചിഹ്നങ്ങളുടെ മൂലകങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച കന്യക സവിശേഷതകളാണെന്നും കണ്ടെത്തുക.

വാട്ടർ എലമെന്റ്: ജല ചിഹ്നങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഗൈഡ്

ജല ചിഹ്നങ്ങൾ വളരെ വൈകാരിക ജീവികളാണ്, മാത്രമല്ല കാര്യങ്ങൾ ആഴത്തിൽ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സമുദ്രങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായത് പോലെ അവ ശാന്തമാകാം അല്ലെങ്കിൽ പേമാരിയുടെ അക്രമാസക്തമായ ശക്തിയോടെ തകർന്നുവീഴാം.

അക്വേറിയസിനുള്ള ഘടകം

അക്വേറിയസിനുള്ള മൂലകത്തിന്റെ വിവരണം വായുവാണെന്നും രാശിചിഹ്നങ്ങളുടെ മൂലകങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച അക്വേറിയസ് സവിശേഷതകളാണെന്നും കണ്ടെത്തുക.

ഇടവം രാശിക്കുള്ള ഘടകം

രാശിചിഹ്നങ്ങളുടെ മൂലകങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട ഇടവം സ്വഭാവമുള്ള ടോറസിനുള്ള മൂലകത്തിന്റെ വിവരണം കണ്ടെത്തുക.

ക്യാൻസറിനുള്ള ഘടകം

ക്യാൻസറിനുള്ള മൂലകത്തിന്റെ വിവരണം കണ്ടെത്തുക, അതാണ് ജലം, രാശിചിഹ്നങ്ങളുടെ ഘടകങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന കാൻസർ സവിശേഷതകൾ.

മീനിനുള്ള ഘടകം

രാശിചിഹ്നങ്ങളുടെ മൂലകങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന പിസസ് സ്വഭാവ സവിശേഷതകളായ വെള്ളത്തിന്റെ മൂലകത്തിന്റെ വിവരണം കണ്ടെത്തുക.

കാപ്രിക്കോണിനുള്ള ഘടകം

കാപ്രിക്കോണിന്റെ മൂലകത്തിന്റെ വിവരണം ഭൂമി, രാശിചിഹ്നങ്ങളുടെ മൂലകങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന കാപ്രിക്കോൺ സവിശേഷതകൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തുക.

ലിയോയ്ക്കുള്ള ഘടകം

ലിയോയുടെ മൂലകത്തിന്റെ വിവരണം കണ്ടെത്തുക, അത് തീയാണ്, കൂടാതെ രാശിചിഹ്നങ്ങളുടെ ഘടകങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട ലിയോ സവിശേഷതകളാണ്.

ഏരീസ് മൂലകം

രാശിചിഹ്നങ്ങളുടെ മൂലകങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട ഏരീസ് സ്വഭാവ സവിശേഷതകളായ ഏരീസ് മൂലകത്തിന്റെ വിവരണം കണ്ടെത്തുക.

എർത്ത് എലമെന്റ് വിവരണം

എർത്ത് എലമെൻറ് വിവരണം കണ്ടെത്തുകയും എർത്ത് ടാരസ്, കന്നി, കാപ്രിക്കോൺ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാശിചിഹ്നങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.

എയർ എലമെന്റ് വിവരണം

എയർ മൂലക വിവരണം കണ്ടെത്തുകയും എയർ ജെമിനി, തുലാം, അക്വേറിയസ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാശിചിഹ്നങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.