ഹെല്ലനിസ്റ്റിക്

ഹെല്ലനിസ്റ്റിക് ജാതക ചാർട്ടുകൾ.

ജാതകം, പാശ്ചാത്യ, ഹെല്ലനിസ്റ്റിക്, ജാതക ചാർട്ടുകൾ, ഹോളോഗ്രാഫിക്കലായി (Degro) വാക്കുകളുള്ള 'I' ചിഹ്നം. ചാർട്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് ഡോട്ടുകൾ താഴേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചും ആദ്യത്തെ ഡോട്ടുകൾ മുകളിലേക്കും നാലാമത്തെ ഡോട്ട് താഴേക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചും ചാർട്ട് കാണാം.